Birliğimizce atık su arıtma tesisinde mevcut prosesin kontrolünün sağlanabilmesi ve verimli halde çalışabilirliğinin izlenebilmesi için günlük ve haftalık numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkili numune alma personelimizce alınmakta ve analizler yapılmaktadır. Ayrıca ilgili çevre kanunlarında ve yönetmeliklerinde belirtilen çıkış parametrelerinin sağlayıp sağlamadığı yasal olarak takip edilmektedir.

Yalova İleri Biyolojik atık su Arıtma Tesisi Laboratuvarında yapılan iç izlemeye yönelik analizler aşağıda sıralanmıştır.

 

 • pH
 • Nitrit                                                             
 • Amonyak
 • Kjedal Azotu
 • Mikrobiyolojik analizler
 • Çamur Katı Madde Tayini
 • Jar Testi
 • Sıcaklık
 • Giriş Askıda Katı Madde
 • Çıkış Askıda Katı Madde
 • Havalandırma havuzları Imhoff30 analizi
 • Geridevir Imhoff30 analizi
 • Çözünmüş oksijen
 • İletkenlik
 • Giriş Biyolojik Oksijen İhtiyacı
 • Çıkış Biyolojik Oksijen İhtiyacı
 • Giriş Kimyasal Oksijen İhtiyacı
 • Çıkış Kimyasal Oksijen İhtiyacı
 • Toplam Azot
 • Toplam Fosfor
 • Nitrat

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği kapsamında anlık olarak iç izlemeye esas SAİS kabininde analiz yapılan parametreler aşağıda sıralanmıştır.

 • Çıkış Askıda Katı Madde (AKM)
 • Çıkış Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
 • Çıkış İletkenlik
 • Çıkış Çözünmüş Oksijen Miktarı
 • Çıkış pH
 • Çıkış Sıcaklık